نمای بیرونی ساختمان

نمای خارجی ساختمان همواره نمادی از دکوراسیون کلی.