طراحی اصولی و زیبا

مناطق دارای بارندگی های فراوان از خانه هایی با سقف شیروانی.